Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel voor meerderjarigen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Ook wel beschermingsbewind genoemd en is dus een andere regeling dan bewindvoering in het kader van de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen(WSNP).

De taak van de bewindvoerder is het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen. U kunt hierbij denken aan salaris, uitkering, inkomsten maar ook aan zaken als onroerende goederen, meubels, sieraden, aandelenportefeuille, vorderingen en schulden.

 

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Voor personen die door hun geestelijke of lichamelijke toestand onvoldoende in staat zijn hun vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Ook bij verkwisting of het hebben van problematische schulden is bewindvoering mogelijk.

 

Wie kunnen bewindvoering aanvragen?

Allereerst kan de betrokkene dit zelf verzoeken aan de kantonrechter.

Degene die het gezag uitoefent over een nog minderjarige betrokkene kan ook een verzoek indienen tijdens de minderjarigheid.

Ook kunnen de partner en bloedverwanten in rechte lijn en in zijlijn tot en met de vierde graad een verzoek indienen evenals een mentor, curator of het Openbaar Ministerie of de instelling waar betrokkene wordt verzorgd of die hem begeleidt.

Instelling van een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden kan tevens worden verzocht door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de rechthebbende woonachtig is.

 

Duur en omvang van het bewind.

De kantonrechter bepaalt de duur van het bewind en wat er onder bewind wordt gesteld. In het algemeen wordt bewindvoering uitgesproken voor onbepaalde tijd en over alle goederen. Na maximaal vijf jaar wordt het bewind door de rechtbank geëvalueerd.

Als iemand vindt dat hij zelf weer in staat is om zijn financiën te regelen dan kan aan de kantonrechter worden verzocht de bewindvoering te beëindigen.

 

Procedure aanvraag bewind.

Indien u wenst dat Vierdag Bewindvoering en Budgetbeheer uw bewindvoerder wordt dan zullen wij de aanvraag samen met u verzorgen en voor u indienen bij de rechtbank.

 

Bewindvoering is uitgesproken.

Nadat de bewindvoering is uitgesproken verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • er wordt een bankrekening geopend op naam van de rechthebbende voor het beheer van inkomsten en uitgaven. U ontvangt maandelijks een rekeningafschrift van deze rekening.
 • instanties worden geïnformeerd over de bewindvoering en verzocht de correspondentie te versturen naar ons postadres.
 • er wordt een inventarisatie opgesteld en ingediend bij de rechtbank van de onder bewind gestelde goederen.
 • per kalenderjaar leggen wij verantwoording af aan de rechtbank over het gevoerde bewind.

 

Welke werkzaamheden verzorgen wij voor u als uw bewindvoerder?

 • ontvangen van inkomen op de daarvoor geopende bankrekening.
 • betaling van de vaste lasten.
 • betaling van het weekgeld op uw eigen rekening.
 • declareren van nota’s bij uw zorgverzekeraar.
 • aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst.
 • aanvragen van kwijtscheldingen indien van toepassing.
 • aanvragen van bijzondere bijstand indien van toepassing.
 • verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting(box 1).
 • opstellen budgetplan.
 • inventarisatie van schulden.
 • aanvragen van noodzakelijke verzekeringen zoals bijv. de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
 • betalingsregelingen treffen bij niet problematische schuldsituaties en voor zover hiervoor voldoende afloscapaciteit aanwezig is.
 • bij problematische schuldsituaties verwijzen naar de door de gemeente aangewezen schuldhulpverlening.

 

Wat kunnen of mogen wij niet voor u regelen?

 • aanvragen identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument.
 • zorg voor woonruimte/huisvesting.
 • in- of uitschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie.
 • inschrijving werkzoekende of bij het werkplein.
 • zaken die betrekking hebben op behandeling, begeleiding en zorg- en hulpverlening.

Contactgegevens

 • Telefonisch bereikbaar van ma. t/m do. tussen 09:00 - 12:00.
 • Postbus 21
 • 3790 CA Achterveld
 • Tel.: 0342 414821
 • E-mail: info@vierdagbewindvoering.nl

Heeft u een vraag?

Laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Neem deze code over : captcha